top of page

התכנית החינוכית-ערכית של הקייטנה ע"פ חוזר מנכ"ל של משרד החינוך

תכנית הקייטנה תשים דגש על גיבוש הקבוצה

תקוימנה פעילויות שמטרתן לטפח "גאוות יחידה" בקבוצת האם כיחידה חברתית. ליצירת התחושה של השייכות תטופחנה בקבוצה נורמות כמו ניהול עצמי על בסיס דמוקרטי, מעורבות חברתית, עזרה לזולת, כבוד לאחר ולשונה, סובלנות ועוד, שיקרינו על ההתנהלות בקייטנה בכלל. בין היתר כדאי ליצור סמלים וטקסים המייחדים את הקבוצה ומאפיינים אותה ולפעול במשותף לביצוע משימות שונות

תכנית הקייטנה תציע מגוון של פעילויות ואפשרויות בחירה

במהלך הקייטנה תוצע למשתתף בחירה חופשית כדי ליצור עניין ומחויבות. על המשתתף יהיה להפעיל שיקול דעת ולבחור בפעילויות בהתאם להעדפתו. מגוון הפעילויות תאפשרנה לכל משתתף לבחור בפעילויות שהוא מוכשר ומיומן לבצע ושההשתתפות בהן תביא עמה חוויית הצלחה, ועם זאת לבחור גם בפעילויות שתעזורנה לפתח מיומנויות וכישורים חדשים. חלק מהפעילויות תאפשרנה למשתתף הפעלה עצמית שהוא ייזום ויבצע ויבהיר לעצמו את משמעותה

הקייטנה מזמנת אפשרות לגלות ולהפעיל מגוון אינטליגנציות ללא אימת התעודה והציונים. חוויה חיובית בקייטנה יכולה לתרום לחיזוק הדימוי העצמי החיובי ולעודד חיפוש של תחומי עניין חדשים

 

תכנית הקייטנה תציע פעילויות הפגה והנאה

משום אופייה הבלתי-פורמאלי של הקייטנה מתבקש לשלב בה פעילויות שמטרתן הפגה והנאה, אולם חשוב לזכור כי כדאי לשלב בתוך פעילויות

כאלה תכנים ומסרים חברתיים-ערכיים כמו גם נושאים הפועלים להרחבת אופקים

דמות המדריך

למדריך תפקיד חינוכי-ערכי-ארגוני. עליו ליצור סביבה תומכת ומקבלת ולהיות גורם מתווך בין הילדים לבין חבריהם בקבוצה ובין הקבוצה לקבוצות האחרות. משום התפקיד המשמעותי של המדריך בקייטנה כדאי להעלות את מעורבותו על ידי שיתופו בבנייתה של תכנית הקייטנה. כבר בהכשרתו לתפקיד המדריך צריך להבין כי ביחסיו עם חניכיו יש התחייבות הדדית ותלות הדדית ועל שניהם לפעול במשותף להצלחת הקייטנה. המדריך חייב לדעת מה מידת החופש המותרת לחניכיו (כמו בבחירת הפעילויות) ואיך עליו לפעול כשתתעוררנה בעיות משמעת

מסגרת הקייטנה מאפשרת יצירת מערכת יחסים עם המדריך שבה במקום סנקציות וציונים יש הסבר על התנהגות לקויה, למידה משגיאות וחזרה מתקנת על פעילות שגויה. יחד עם זה המדריך ממשיך לכוון ולהדריך את חניכיו בכל הקשור בפעילויותיהם ובהתנהגותם, שכן גם במערכת יחסים שיש בה יסודות בלתי-פורמאליים יש כללים ונורמות שיש להקפיד עליהם. רצוי שהגבולות יהיו ברורים לחניכים מראש

סיכום

הקייטנה תאפשר למשתתפים בה לפעול על הרצף הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי. תכנון נכון של הקייטנה ובחירת אנשי הדרכה ראויים והכשרתם יבטיחו למשתתפים חוויה מהנה שמשולבים בה צמיחה אישית, הרחבת הידע, פיתוח כישורים ומיומנויות ולמידה חברתית

 התקשרו או השאירו הודעה ונשמח לחזור אליכם 

Thanks! Message sent.

יום כיף קהילתי

bottom of page